İMAR BARIŞI İLE MÜLKİYET , İMAR VE RUHSAT SORUNLARINIZ ÇÖZÜLÜYOR

İMAR BARIŞI NEDİR?                                                                                            

Ruhsatı olmayan veya ruhsata muhalif yapı sahiplerinin tapularını alabilmelerini sağlayan yapı kayıt sistemine denir. Sisteme girişi yapılacak olan yapının  31/12/2017 tarihinden önce inşa edilmiş olması gerekiyor. İmar barışına son başvuru tarihi ise 31/12/2018’dir.

  

 

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

Barıştan faydalanmak isteyen kişi/kişiler ilgili kuruma başvurur. Sisteme işlenmesini istediği yer hakkında detaylı bilgileri içerir ( bina bilgisi, daire sayısı, yüz ölçüm vs.) evrakları teslim eder. Ve  harç bedelinin ödemesini yapar. İlgili kurumun yerinde tespiti ile onay verilir, yapı bilgileri sisteme işlenir ve belirtilen yer için YAPI KAYIT BELGESİ oluşturulur.

İMAR BARIŞI İLE KAT MÜLKİYETİ ALINABİLİNECEK Mİ?

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya

yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile

maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında

umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde

yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat

mülkiyeti tesis edilebilir.
 

  

İMAR BARIŞI'NIN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

■ İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecek.

■ Yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacak. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikler alacak.

■ İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecek.

■ Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecek.

■ Kat irtifakı/ Kat mülkiyeti bulunmayan taşınmazlar tüm maliklerin rızası ile  Kat irtifakı/ Kat mülkiyetine kavuşmaktadırlar.

UYGULAMANIN YOL HARİTASI

1. Müracaat e-Devlet üzerinden yapılacak: Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacak. Maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından müracaat yapılabilecek. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacak. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden de takip edilebilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlara her türlü bilgi ve destekte bulunacak. E-Devlet üzerinden yapılacak müracaatta gereken belge ve bilgiler:

■ E-devlet şifresi

■ Geçerli bir cep telefonu numarası

■ Geçerli bir e-posta adresi

■ Beyan edilecek yapının adresi

■ Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

■ Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

■ Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

■ Arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecek)

■ Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

■ Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

■ İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

■ Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalı)

2. Müracaat tarihi: Başvurular bu ay içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecek.

3. Yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanacak: Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli, Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında hesaplanacak. Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.

4. Son ödeme tarihi: Hesaplanan yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın merkez muhasebe birimi hesabına ödenebilecek. Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu'nca bir yıla kadar uzatılabilecek.

5. Yapı kayıt belgesi alınacak: Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, yapı kayıt belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan yapı kayıt belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınacak. Müracaat, kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, yapı kayıt belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulacak, yapı kayıt belgesi bedeli yatırılacak, yapı kayıt belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek ve formun müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek. Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek.

6. Yapı kayıt belgesinin alındıktan sonra:

a) Yapı kayıt belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda.

b) Yapı kayıt belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

c) Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

d) Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için, Yapı kayıt belgesi, Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğü’ne ibraz edilen proje, İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge, Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı, Yapı kayıt belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulacak ve daha evvel yapı kayıt belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılacak.

e) İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile yapı kayıt belgesi verilecek ve yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek.

f) Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilecek.

g) Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecek.

         İnternet Başvurusu Paketi                  Adresinizde Başvuru Paketi            Adreste Ölçümlü Müracaat Paketi       Her Şey Dahil Paket 

               E-Devlet Danışmanlığı                          E-Devlet Danışmanlığı                          E-Devlet Danışmanlığı               E-Devlet Danışmanlığı

                                                                                 Yerinde İnceleme                                  Yerinde İnceleme                        Yerinde İnceleme

                                                                                                                                               Ölçüm ve Röleve                         Ölçüm ve Röleve      

                                                                                                                                                                                                     Mimari Projeler

                                                                                                                                                                                     Kat irtifakı/mülkiyeti kurulması

                          

      

 

Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu ve İmar Affı Başvurusu ile ilgili tüm bilgilere deneyimli kadromuz ile ulaşabilir, Yapı Kayıt Belgesi için farklı kapsamlarda ki danışmanlık hizmetlerimizden istifade edebilirsiniz. Aşağıda bulunan başvuru modellerinin içinde size en uygun modeli belirleyip seçerek Yapı Kayıt Belgesi Başvurunuzu ve İmar Barışı Başvurularınızı geç kalmadan yapabilirsiniz.